Stowarzyszenie Na Grzyby

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA NA GRZYBY
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Na Grzyby.

2.    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.    Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.    Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dobranowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki, województwo małopolskie.

5.    Stowarzyszenie ustanawia tytuł prezesa honorowego. Prezes honorowy ma prawo:

1)    używania tytułu prezesa Stowarzyszenia Na Grzyby,

2)    reprezentowania Stowarzyszenia w mediach,

3)    udziału z głosem doradczym w zebraniach Zarządu,

4)    korzystania ze wszystkich praw członkowskich, w tym z czynnego i biernego prawa wyborczego.

Rozdział 2
CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 2

1.    Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie badań mikologicznych, popularyzowanie wiedzy o grzybach, ich występowaniu, ekologii, ochronie, hodowli i przetwarzaniu z uwzględnieniem polskiej tradycji.

2.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

1)    organizowanie wystaw i warsztatów mikologicznych,

2)    organizowanie seminariów i kursów podstawowego rozpoznawania grzybów ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania gatunków grzybów trujących i profilaktyki zatruć,

3)    organizowanie i wspieranie badań naukowych, archiwalnych i bibliograficznych,

4)    działalność wydawniczą, a w szczególności publikowanie materiałów edukacyjnych przydatnych w popularyzacji wiedzy o grzybach i profilaktyce zatruć grzybami,

5)    działalność fotograficzną, w szczególności dokumentującą występowanie gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem,

6)    współpracę z profesjonalistami i ruchem amatorskim,

7)    nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami o podobnym charakterze działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami,

8)    gromadzenie wszelkich informacji związanych z występowaniem, ochroną i ekosystemami grzybów i udostępnianie ich w różnym zakresie (pełnym dla środowiska naukowego, ograniczonym dla osób prywatnych),

9)    organizowanie imprez plenerowych integrujących środowisko,

10)  organizowanie i wspieranie konkursów fotograficznych i wiedzy o grzybach,

11)  prowadzenie własnej strony internetowej,

12)  działalność edukacyjną,

13)  udzielanie porad związanych ze zbiorem, rozpoznawaniem, zastosowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, uprawą i ochroną grzybów.

Rozdział 3
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 3

1.    Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia.

2.    Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która zobowiązuje się do realizacji celów Stowarzyszenia i wypełniania obowiązków statutowych oraz uzyskała rekomendację dwóch członków. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.

3.    Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która regularnie w znaczący sposób wspiera organizacyjnie lub finansowo działalność Stowarzyszenia i realizację jego celów. Decyzję w sprawie ustanowienia członka wspierającego podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

4.    Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna w uznaniu szczególnych działań zbieżnych z celami Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

5.    Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje:

1) prawo do otrzymania legitymacji członkowskiej,

2) czynne i bierne prawo do udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3) pierwszeństwo w korzystaniu z własności Stowarzyszenia i uczestnictwie w imprezach przez nie organizowanych,

4) prawo do znaczących ulg w opłatach za wydawnictwa rozprowadzane przez Stowarzyszenie, wstępu, udziału w imprezach, kursach (i inne podobne) organizowanych przez Stowarzyszenie.

6.    Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1)    uczestnictwa w Walnym Zebraniu,

2)    realizacji celów Stowarzyszenia poprzez działalność prowadzoną zgodnie ze statutem,

3)    regularnego opłacania składek członkowskich,

4)    dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.

7.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:

1)    dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie,

2)    prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem – decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu,

3)    uporczywego niepłacenia składek – decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu,

4)    działania na szkodę Stowarzyszenia – decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu,

5)    śmierci członka.

8.    Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członków z powodów wymienionych w ust. 7, pkt 2-4 Zarząd powinien wezwać członka do uregulowania składek, zaprzestania działalności sprzecznej ze statutem bądź na szkodę Stowarzyszenia. Wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie będzie rozpatrzone przez najbliższe Walne Zebranie.

Rozdział 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 4

1.    Władzami Stowarzyszenia są:

1)    Walne Zebranie,

2)    Zarząd,

3)    Komisja Rewizyjna.

2.    Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

3.    Zabronione jest równoczesne pełnienie funkcji w więcej niż jednym wybieralnym organie władz Stowarzyszenia.

WALNE ZEBRANIE

§ 5

1.    Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest raz na rok przez Zarząd.

2.    Walne Zebranie nadzwyczajne może zostać zwołane w innym terminie z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3.    Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)    wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2)    uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,

3)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5)    podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia,

6)    rozpatrywanie wniosków o przywrócenie członkostwa i odwołań w przypadkach pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu,

7)    ustalanie wysokości składek członkowskich,

8)    nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

9)    podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych na porządek dzienny.

4.    Do ważności wyborów i podejmowania uchwał wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

5.    Walne Zebranie wybiera w bezpośrednim głosowaniu Prezesa, wiceprezesa, skarbnika i zastępcę członka Zarządu, 2 członków Komisji Rewizyjnej i zastępcę członka Komisji Rewizyjnej.

6.    Wybór dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o głosowaniu jawnym.

7.    Jeżeli w pierwszym terminie zwołania Walnego Zebrania nie spotka się wymagana do ważności wyborów i podejmowania uchwał liczba członków, Zarząd w drugim terminie, który powinien być podany do wiadomości członków Stowarzyszenia równocześnie z pierwszym, ponownie zwołuje Walne Zebranie. W drugim terminie do ważności wyborów i podejmowania uchwał wymagana będzie zwykła większość głosów bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania. O terminie Walnego Zebrania członkowie muszą być powiadomieni w formie pisemnej z co najmniej 14-dniowym uprzedzeniem. Za formę pisemną zawiadomienia uważa się wiadomość przekazaną poprzez e-mail.

ZARZĄD

§ 6

1.    Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybranych przez Walne Zebranie.

2.    Uzupełnienie składu Zarządu odbywa się poprzez wprowadzenie na miejsce ustępującego członka zastępcy członka Zarządu wybranego przez Walne Zebranie. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu po złożeniu rezygnacji przez ustępującego członka Zarządu.

3.    Do kompetencji Zarządu należy:

1)    kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,

2)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym występowanie w jego imieniu do instytucji centralnych i samorządowych, krajowych organizacji pozarządowych, placówek dyplomatycznych i zagranicznych,

3)    zwoływanie Walnych Zebrań oraz ustalanie projektowanego porządku dziennego,

4)    podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia,

5)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków,

6)    wykluczanie członków z grona Stowarzyszenia,

7)    wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie godności członka honorowego.

4.    Na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 7

1.    Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie.

2.    Uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej odbywa się poprzez wprowadzenie na miejsce ustępującego członka zastępcy członka Komisji Rewizyjnej wybranego przez Walne Zebranie. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu po złożeniu rezygnacji przez ustępującego członka Komisji Rewizyjnej.

3.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)    kontrola działalności finansowej Zarządu, w tym:

a)    badanie ksiąg, dokumentów, kasy i inwentarza Stowarzyszenia,

b)    sprawdzanie bilansów i zamknięć rachunkowych Stowarzyszenia,

2)    kontrola działalności Zarządu pod kątem jej zgodności ze Statutem, regulaminami i uchwałami Walnego Zebrania,

3)    przedstawianie na Walnym Zebraniu oceny działalności Stowarzyszenia oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

4)    wnioskowanie w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

4.    Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszelkich ksiąg i dokumentów Stowarzyszenia.

5.    Sprawozdanie z dokonanej kontroli działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia powinno być sporządzane raz w roku.

Rozdział 5

REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

§ 8

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, a w sprawach finansowych przez Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika.

Rozdział 6
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 9

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, działalności gospodarczej oraz zbiórek publicznych.

Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1.    Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.

2.    W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia:

1)    Walne Zebranie ustanawia likwidatora,

2)    z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu,

3)    do likwidatora stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie,

4)    majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przeznaczony na cele edukacyjne, ekologiczne lub charytatywne,

5)    o przeznaczeniu i przekazaniu majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie, w szczególności wskazuje organizację non profit, której zostanie przekazany majątek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress